Ms Shikha Upreti

SRF

Amity Institute of Biotechnology
 
  • Experience

    07 Jun 2021 - Present
    SRF,
    Amity Institute of Biotechnology